5+000 KM ORMAN YOLUNA ÜST YAPI MALZEME SERİLMESİ , 5 ADET

10 Mayıs 2017 13:06
5+000 KM ORMAN YOLUNA ÜST YAPI MALZEME SERİLMESİ , 5 ADET

5+000 KM ORMAN YOLUNA ÜST YAPI MALZEME SERİLMESİ , 5 ADET SANAT YAPISI YAPIM İŞİ

SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İĞDİR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 059 KODLU ORMAN YOLU ÜST YAPI VE SANAT YAPISI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası  : 2017/185246
1-İdarenin
a) Adresi   : FATIH SULTAN MEHMET CAD. NO:69 İĞDİR KÖYÜ 37120
      ARAÇ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3663727013 - 3663727130
c) Elektronik Posta Adresi : eyupaksu@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görüle-
bileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5+000 KM ORMAN YOLUNA ÜST YAPI MALZEME SERİLMESİ , 5 ADET
      SANAT YAPISI YAPIM İŞİ
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari  
      şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : İĞDİR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 059 KODLU GELEY YAYLASI-
      AKKAYA ORMAN YOLU
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak
      işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU
b) Tarihi ve saati  : 02.05.2017 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
KAZICI, GREYDER,SİLİNDİR,BETON MİKSERİ(HAZIR BETON KULLANMAYACAKSA) EN AZ 2 ADET DAMPERLİ KAMYON, MAKİNE VE TECHİZATI TAAHHÜT ETMESİ.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
HER TÜRLÜ MENFEZ , KÖPRÜ SANAT YAPISI VE HER TÜRLÜ ÜST YAPI YAPIM İŞLERİNE AİT AYRI YADA BİRLİKTE ALINMIŞ YAPIM İŞLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE UYGUN İŞ BİTİRME BELGELERİ.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ YADA MİMARLIK BÖLÜMÜNDEN MEZUN
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı MUHASEBE SERVİSİ MAKİNA İKMAL KALEMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUHASEBE SERVİSİ MAKİNA İKMAL KALEMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle