GREYDER KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ

29 Mayıs 2017 17:14
GREYDER KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ

2017 YILI SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GREYDER KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı

2017 YILI SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GREYDER KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2017/251818
1-İdarenin
a) Adresi   : FATIH SULTAN MEHMET CAD. NO:69
      İĞDİR KÖYÜ 37120 ARAÇ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3663727013 - 3663727130
c) Elektronik Posta Adresi : eyupaksu@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 AY BOYUNCA 1 ADET GREYDER
      KİRALAMA İŞİ (HAVA ŞARTLARINA GÖRE
      5 AY OLABİLİR)
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
      dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
      ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : SAMATLAR ORMAN İŞLETME
      MÜDÜRLÜĞÜ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ
      TÜM ORMAN YOLLARI
c) Süresi   : İşe başlama tarihinden itibaren 6(ALTI) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : SAMATLAR ORMAN İŞLETME
      MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU
b) Tarihi ve saati  : 02.06.2017 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
TEKLİF VERECEĞİ MAKİNEYE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER VE SAHİPLİK YA DA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ(NOTER ONAYLI)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı MUHASEBE SERVİSİ MAKİNA İKMAL KALEMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUHASEBE SERVİSİ MAKİNA İKMAL KALEMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
KALİBRASYON İÇİN YETKİLİ SERVİSTEN ALINAN TÜM SAYAÇ VE SAATLERİ ÇALIŞIR VAZİYETTE BELGESİ YETERLİ OLACAKTIR.   

(A-16)

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle